Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

Obowiązek informacyjny dla pracowników w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez pracodawc
ę:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKI KOMITET POMOCY
SPOŁECZNEJ
(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490
Warszawa. Z Administratorem mo
żna się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drog
ą e-mailową pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mo
żna się skontaktować
pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwi
ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz
ądzenie
o ochronie danych), tj. w oparciu o zgod
ę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si
ę w celu zatrudnienia oraz wykonywania
obowi
ązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa si
ę na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodz
ą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywa
ć danych do państwa trzeciego lub organizacji
mi
ędzynarodowej.
8. Administrator b
ędzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa, w tym w szczególno
ści do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu
Skarbowego.
9. Dane osobowe b
ędą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od czasu ustania
stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
10. Osoba, której dane dotycz
ą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usuni
ęcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak
że prawo do przenoszenia danych.
11. Skarg
ę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowi
ązków pracodawcy. Ich
nie podanie spowoduje brak mo
żliwości nawiązania współpracy.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.