Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2018.

***

PKPS ZO w Łomży od października 2018 będzie realizował program operacyjny FEAD Podprogram 2018.
Pomoc żywnościowa skierowana do następujących grup osób najbardziej potrzebujących:
- bezdomni
- niepełnosprawni
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
- pozostałe grupy odbiorców, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 PLN dla osoby w rodzinie.

UWAGA: od 1 października 2018 r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego i wynosić będzie:
            - 1 402 PLN dla osoby samotnej,
            - 1 056 PLN dla każdej osoby w rodzinie.
Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.
Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczki żywnościowej lub posiłku przygotowanego na warsztatach kulinarnych lub dietetycznych.
Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw minimum kilku (tj. co najmniej trzech) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2018.

 


W trakcie realizacji Podprogramu 2018 będą prowadzone działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Wszystkich chętnych spełniających kryteria dochodowe i mających skierowania z Ośrodków Pomocy Społecznej zapraszamy po odbiór żywności do magazynu w Kownatach 85, 18-421 Piątnica.
PKPS ZO w Łomży wydaje żywność i organizuje warsztaty towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących skierowanych z gmin:
- Łomża, Wizna, Piątnica, Nowogród, Mały Płock, Jedwabne, Przytuły, Miastkowo, Śniadowo, Stawiski, Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Czyżew

PKPS ZO w Łomży podpisał umowę z OPL - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1A, dla 95 osób, skierowanych z GOPS Stawiski, GOPS Turośl, GOPS Kolno, GOPS Grabowo i MOPS Łomża.
W sprawach niejasnych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD
tel. 86 2182328 lub z Biurem Rady Naczelnej PKPS.

 


 ***

Harmonogram

Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych w m-cu listopadzie i grudniu 2018r.


- 26.11.2018r. - Gmina Czyżew                    
- 29.11.2018r. - Gmina Sokoły
- 30.11.2018r. - Gmina Jedwabne
- 04.12.2018r. - Gmina Wysokie Mazowieckie   

- 03.12.2018r. - Gmina Wizna
- 05.12.2018r. - Gmina Stawiski
- 06.12.2018r. - Gmina Przytuły i Gmina Śniadowo
- 07.12.2018r. - Gmina Nowogród
- 10.12.2018r. - Gmina Piątnica
- 14.12.2018r. - Gmina Mały Płock
- 17.12.2018r. - Gmina Łomża

Wszystkich chętnych spełniających kryteria dochodowe i posiadających skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej zapraszamy do odbioru żywności w wyznaczonym terminie do Magazynu PKPS ZO w Łomży do Kownaty 85 18-421 Piątnica. W terminach podanych wyżej organizowane są również działania towarzyszące w ramach tegoż Programu w godzinach 9:00-11:00

 

Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych w m-cu październiku i listopadzie 2018r.


- 29.10.2018r. - Gmina Wysokie Mazowieckie     
- 29.10.2018r. - Gmina Nowogród                    
- 05.11.2018r. - Gmina Jedwabne                     
- 06.11.2018r. - Gmina Sokoły                          
- 07.11.2018r. - Gmina Wizna                           
- 08.11.2018r. - Gmina Śniadowo i Gmina Przytuły      
- 09.11.2018r. - Gmina Mały Płock                    

W związku z uchwalonym dniem wolnym 12.11.2018 zmieniamy wydawanie żywności

- 13.11.2018r- Gmina Stawiski                    
- 14.11.2018r. - Gmina Piątnica                       
- 15.11.2018r. - Gmina Łomża    

Wszystkich chętnych spełniających kryteria dochodowe i posiadających skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej zapraszamy do odbioru żywności w wyznaczonym terminie do Magazynu PKPS ZO w Łomży do Kownaty 85 18-421 Piątnica. W terminach podanych wyżej organizowane są również działania towarzyszące w ramach tegoż Programu w godzinach 9:00-11:00