Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej
, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej
(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa.
Z Administratorem mo
żna się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drog
ą e-mailową pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mo
żna się skontaktować
pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b i c
Rozporz
ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi
ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz
ądzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Przetwarzanie odbywa si
ę w związku z korzystaniem z Domu Pomocy Społecznej im.
Wiktorii Kowalewskiej filia w Kownatach 85, 18-421 Pi
ątnica.
5. Dane osobowe nie pochodz
ą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywa
ć danych do państwa trzeciego lub organizacji
mi
ędzynarodowej.
7. Administrator b
ędzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa, w tym w szczególno
ści do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji,
oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczno
ść, na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe b
ędą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa lub do momentu
żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której
dane dotycz
ą.
9. Osoba, której dane dotycz
ą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usuni
ęcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak
że prawo do przenoszenia danych.
10. Skarg
ę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowi
ązków Administratora.
Ich nie podanie spowoduje brak mo
żliwości korzystania z Domu Pomocy Społecznej im.
Wiktorii Kowalewskiej.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.