Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

Klauzula obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKI KOMITET POMOCY
SPOŁECZNEJ
(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490
Warszawa. Z Administratorem mo
żna się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drog
ą e-mailową pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mo
żna się skontaktować
pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h)
RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008
r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalno
ści leczniczej;
4) Dane osobowe mog
ą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a tak
że innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w
zwi
ązku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią
prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym
usług
ę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) Administrator nie zamierza przekazywa
ć Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji mi
ędzynarodowej;
6) Maj
ą Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy,
że:
1) Pa
ństwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) Przysługuje Pa
ństwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a tak
że prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
że niezbędne do realizacji ww. celów.
Konsekwencj
ą niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki
zdrowotnej;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pa
ństwa
dane osobowe.