Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.

Podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku,
raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
zawierający informacje w zakresie spełniania, w ramach prowadzonej działalności, minimalnych wymagań,
o których mowa w art. 6 wyżej wymienionej ustawy.

Plik do pobrania: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego według stanu na dzień 01.01.2021